Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klienta prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą (udzielone w trybie art. 13 RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pasmantex Marek Macierzyński z siedzibą w Józefowie ( NIP: 5320103336, REGON: P-012774778). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:


a) adres: ul. Willowa 44 05-410 Józefów,
b) e-mail: biuro@pasmantex.pl
c) tel.: +48 504100330, +48 506160166.


2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klienta objęte zawartą z nim umową, chociażby nie miała ona formy pisemnej, a także inne dane podane przez Klienta w celu zawarcia i wykonania tej umowy.


3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą:
a) na potrzeby zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
b) również po zakończeniu realizacji umowy w celu wykonania przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.


4. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą:
a) podmioty świadczące usługi kurierskie lub transportowe w związku z zawartą umową,
b) biuro rachunkowe prowadzące obsługę księgową Administratora w zakresie danych zawartych w dokumentach księgowych, a w szczególności na fakturach VAT i w historii rachunku bankowego.


5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) na potrzeby zawarcia i realizacji niniejszej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji,
b) w celu wykonania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.


6. Klient posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, uzyskania kopii danych, przenoszenia oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania.


7. Administrator danych informuje, że w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, dane osobowe Klienta będą również przetwarzane:
a) w celu dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami drugiej strony wynikającymi z zawartej umowy – do czasu aż te roszczenia się przedawnią.


8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Sprzedającego dostawą Produktów.


9. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.


10.  Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO. 10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy z Klientem.